Нові правила проведення інвентаризації

Міністерство фінансів України затвердило Наказ № 879 від 02.09.2014 року про «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», який набере чинності з 1 січня 2015 року. Також визнано такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» № 69 від 11.08.1994 року та наказ Головного управління Держказначейства «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» № 90 від 30.10.1998 року.

"Положення інвентаризацію активів та зобов'язань" визначає порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів і застосовується юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (крім банків), а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства).

Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів (далі - керівник підприємства), який створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Установлено, що проведення інвентаризації є обов’язковим:

-  перед складанням річної фінансової звітності в обсязі;

- у разі передання майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передання державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату передання), крім передання в межах одного органу управління, в інших випадках, визначених законодавством;

- у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день приймання-передання справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні;

- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства;

- за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації;

-  у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха;

-  у разі припинення підприємства в обсязі;

-  у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;

-  в інших випадках, передбачених законодавством.